Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024
email: gsaekkomo@sch.gr | Τηλ: 2531081505 & 2531081507

IMG 3356 3500x3500

eclass

Facebook  insta2

Ώρες εξυπηρέτησης από τη Γραμματεία για θέματα Π.Α.:

Τρίτη έως Πέμπτη 15:30 - 18:30

Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των  Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την  επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΒΕΚ).

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την υπ' αριθμ. Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α «Πρακτική άσκηση  σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων», η οποία δημοσιεύτηκε στις 26-08-2021 (ΦΕΚ Β΄3938). Παρακαλούμε να τη  διαβάσετε με ιδιαίτερη προσοχή. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση K5/97484/2021

ΦΕΚ 3938/Β/26-08-2021

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος "Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ" με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.
Ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος βρίσκεται ΕΔΩ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 1. Διαβάζετε με προσοχή και τα 5 άρθρα της παραπάνω Κ.Υ.Α.
 2. Αναζητάτε με δική σας πρωτοβουλία εργοδότη ή φορέα απασχόλησης
 3. Ενημερώνετε τον εργοδότη για την παραπάνω Κ.Υ.Α
 4. Συμπληρώνετε μαζί με τον εργοδότη όλα τα πεδία της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε τρία (3) αντίτυπα: λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.
 5. Συμπληρώνει ο εργοδότης το έντυπο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ και το έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
 6. Συμπληρώνει ο καταρτιζόμενος την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Πρακτικής Άσκησης
 7. Κατεβάζετε από τον ΕΦΚΑ μια Βεβαίωση Απογραφής ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο ν’ αναγράφονται οι αριθμοί: ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΔΤ.
 8. Εκτυπώνετε το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Το βιβλίο πρέπει να έχει 6 μήνες αν η ΠΑ είναι 8ωρη, 7 μήνες αν η ΠΑ είναι 7ωρη, 8 μήνες αν η ΠΑ είναι 6ωρη, 9 μήνες αν η ΠΑ είναι  5ωρη και 10 μήνες αν η ΠΑ είναι 4ωρη. 
 9. Προσκομίζετε στο ΙΕΚ φοίτησης όλα τα έγγραφα που περιγράφονται στο 4. 5. 6. 7., τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης, η οποία  δύναται να είναι την 1η ή 15η ημέρα του μήνα.

Το ΙΕΚ, αφού ελέγξει την ορθότητα των προσκομιζόμενων εγγράφων, εγκρίνει την πρακτική  Άσκηση και αποστέλλει ηλεκτρονικά την “Απόφαση Έγκρισης” στον εργοδότη και στον Πρακτικά  Ασκούμενο.

Ο εργοδότης: α) Αναγγέλλει τον Πρακτικά Ασκούμενο στο σύστημα Εργάνη και β) Ασφαλίζει τον  Πρακτικά Ασκούμενο στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α

Ο Πρακτικά Ασκούμενος τηρεί τα οριζόμενα και τις υποχρεώσεις του σχετικά με την Πρακτική  Άσκηση, βάση της Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α

Για οποιοδήποτε θέμα δεν διευκρινίζεται στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση ή στις οδηγίες που  είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής, παρακαλώ να απευθύνεστε στο ΙΕΚ, μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην

διεύθυνση: grammateia @ iek-komot.rod.sch.gr

Πληροφορίες: Αρμεντζίδης Ευάγγελος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η πρακτική άσκηση 960 ωρών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24)  μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης της  ειδικότητας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν  πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 και συγκεκριμένα  την 21.12.2020, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του  2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 του νόμου.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει άμεσα στο ΙΕΚ  φοίτησης:

 1. Το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο με τις εβδομαδιαίες εκθέσεις, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας, την επίδοσή του, τις μηνιαίες εκθέσεις.  Το βιβλίο πρέπει να έχει σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη στα εβδομαδιαία φύλλα και  στις μηνιαίες εκθέσεις.
 2. Το έντυπο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ της πρακτικής άσκησης, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη - νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης, στην  οποία βεβαιώνεται ότι o/η καταρτιζόμενος/η πραγματοποίησε την πρακτική άσκηση στην  επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το χρονικό διάστημα αυτής.
 3. Δύο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, μικρές, ίδιες.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο πρακτικά ασκούμενος διακόψει την πρακτική άσκηση, τότε οφείλει να  ενημερώσει άμεσα το Ι.Ε.Κ. φοίτησης και να προσκομίσει:

 1. Το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο, με υπογραφές και σφραγίδες εργοδότη έως και την ημέρα διακοπής. 
 2. Τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, με τις ημέρες πρακτικής άσκησης που έχουν πραγματοποιηθεί, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη.
 3. Την ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον καταρτιζόμενο.

Σημείωση: Για να συνεχίσει ο καταρτιζόμενος την πρακτική άσκηση για το υπόλοιπο του  προβλεπόμενου διαστήματος στον ίδιο ή σε άλλο φορέα απασχόλησης (εργοδότη), θα πρέπει να  ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής. Αν η διακοπή της πρακτικής άσκησης γίνει  από τον εργοδότη τότε αυτός οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Ι.Ε.Κ. φοίτησης του πρακτικά  ασκούμενου.

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ που φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ απο την Πρακτική Άσκηση
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου (Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, συμβασιούχοι).
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου (Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, συμβασιούχοι) ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (Μόνιμοι/Δημόσιοι Υπάλληλοι) ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ εργασιών/δραστηριότητας (Ελεύθεροι Επαγγελματίες)
ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ μικρές, ίδιες

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση (ή Μαθητεία) σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι πλέον υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τη διευκρινιστική οδηγία της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν με αρ.πρωτ. Κ5/65965/ 7-6-2021 και Δυνάμει των άρθρων 27 παρ.1 και 169 παρ. 14 του Ν.4763 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/ 21-12-2020) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1807/2014 όπως ισχύει), προβλέπεται ότι «…Η περίοδος της πρακτικής…πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης…» και «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27»

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω έγγραφα:

 • Νόμοι 4386/2016 Άρθρο 42. Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) Παρ. 2 β) Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. δύναται να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου με ευθύνη του Ι. Ε. Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική.»
 • EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΕΚ (K1/146931/18-09-2015)
 • ΦΕΚ_ΚΥΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_1953_10-9-2015 (ασφάλιση)
 • Ν.4186-2013 ΦΕΚ193τα 17-9-13

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει αίτηση - δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση.

Ταυτόχρονα, υποβάλλει βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης.

 Τα Ι.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητά της (ΚΥΑ 139931/08-09-2015, ΦΕΚ 1953/B/10-09-2015 «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία Καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ.»).

 Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες. Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος και ο φορέας συμπληρώνουν καθημερινά και ανελλιπώς το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Κατέβασε εδώ το ΒΙΒΛΙΟ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ.

Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης - νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης βεβαιώνει ότι o καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση στην ανωτέρω επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Απαλλαγή πρακτικής άσκησης
Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).

"Ενημερώνουμε τους σπουδαστές του ΙΕΚ Πειραιά ότι διευθετήθηκε το θέμα της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους πρακτικά ασκούμενους μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και είναι ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ. Όσοι από  τους καταρτιζόμενους που ολοκλήρωσαν το 4ο εξάμηνο έχουν βρει εργοδότη και επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική άσκηση να προσέρχονται στη γραμματεία του ΙΕΚ με την αίτηση και την βεβαίωση του εργοδότη προκειμένου να λάβουν την έγκριση της Πρακτικής Άσκησης."