Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024
email: gsaekkomo@sch.gr | Τηλ: 2531081505 & 2531081507

IMG 3356 3500x3500

eclass

Facebook  insta2

ΙΔΡΥΣΗ

Με τον Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» Ιδρύεται ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και προβλέπεται η ίδρυση δημοσίων ή ιδιωτικών ΙΕΚ, με τα πρώτα να εντάσσονται οργανικά στον Οργανισμό και τα δεύτερα να αδειοδοτούνται και να εποπτεύονται από αυτόν. Με την Υ.Α. Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 356/τ.Β΄/1993) ορίζονται οι Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες

Με το ΦΕΚ 2599/τ.Β΄/2013 έχουμε την ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ)- ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ (ΙΙΕΚ)

Αναλυτικότερα:

Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/1989 (ΦΕΚ 64/τ. Α΄/3.4.1989) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το Π.Δ. 386/1991 (ΦΕΚ 139/τ Α΄/24.9.1991) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

1. Ν. 2009/1992
«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» 
Ιδρύεται ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και προβλέπεται η ίδρυση δημοσίων ή ιδιωτικών ΙΕΚ, με τα πρώτα να εντάσσονται οργανικά στον Οργανισμό και τα δεύτερα να αδειοδοτούνται και να εποπτεύονται από αυτόν.

2. Ν. 2327/1995
«Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων παιδείας, έρευνας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 156)
Με το άρθρο 4 του νόμου ιδρύεται το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).

3. Ν. 2525/1997
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 188)
Με το άρθρο 5 του νόμου προβλέπεται η ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), ρυθμίζονται θέματα φοίτησης και στελέχωσης των σχολείων αυτών.

4. Ν. 2817/2000
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 78)
Με το άρθρο 10 του νόμου ρυθμίζονται θέματα του ΟΕΕΚ και των δημοσίων ΙΕΚ.

5. Ν. 2909/2001
«Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 188)
Με το άρθρο 5 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τα δημόσια ΙΕΚ, στο πλαίσιο του ΟΕΕΚ. Με το νόμο αυτό η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

6. Ν. 3369/2005
«Συστηματοποίηση της διά βίου μάθησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 171)
Περιέχει ιδίως διατάξεις σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση

7. Ν. 3879/2010
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163)
Θεσμικό νομοθέτημα για τη Διά Βίου Μάθηση, ενδεικτικά συστηματοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις του κλάδου, οργανώνει τους φορείς σε φορείς διοίκησης και σε φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, αναβαθμίζει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διά βίου μάθηση.

8. N. 3966/2011
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118)
Το άρθρο 54 του νόμου τροποποιεί διατάξεις του Ν. 3879/2012

9. Ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013?2016 ? Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013?2016» (ΦΕΚ Α΄ 222)
Στο πλαίσιο των σημαντικών ρυθμίσεων για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης που περιέχονται στον Εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, εισάγονται σημαντικές αλλαγές στο νομικό καθεστώς της διά βίου μάθησης. Ειδικότερα εισάγεται η έννοια του Κέντρου ΔΒΜ Επιπέδου Ένα και Κέντρου ΔΒΜ Επιπέδου Δύο. Όπου στο νόμο αναφέρεται Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών νοείται ΚΔΒΜ Επιπέδου Ένα, όπου ΚΕΚ ΚΔΒΜ Επιπέδου Δύο. Ρυθμίζονται ζητήματα αδειοδότησης και εποπτείας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης (βλ. Παράγραφο Θ του άρθρου πρώτου).

10. N.4115/2013
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
Με το Ν. 4115/2013 κυρώθηκαν οι Οργανισμοί του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ταυτόχρονα, ρυθμίστηκαν διάφορα ζητήματα που αφορούν τη Γενική Γραμματεία με ιδιαίτερη σημασία να έχουν οι διατάξεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων ελληνομάθειας».

11. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19-11-2012

«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ Α΄ 229)
Τροποποιούνται (μεταξύ άλλων) διατάξεις σχετικές με τη διά βίου μάθηση που περιέχονται στο Ν. 4093/2012

12. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 5-12-2012
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 237) Τροποποιούνται (μεταξύ άλλων) διατάξεις σχετικά με τη διά βίου μάθηση που περιέχονται στο Ν. 4039/2012.

Πηγή: http://www.gsae.edu.gr/el/thesmiko-plaisio/nomoi

13. 96004/Δ4/17-06-2015 (ΦΕΚ/Β/ 1318) Υπουργική Απόφαση

Άρθρο 10 Συνεργασία Ε.Κ. με Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.

1. Στα Ε.Κ. εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και οι μαθητές των Δημοσίων Σ.Ε.Κ. ακολουθώντας τον κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ. Κατά την διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος ΕΠΑΛ.- ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ προηγείται η κάλυψη των εργαστηριακών μαθημάτων των ΕΠΑΛ .
2. Για την άσκηση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. στα Ε.Κ. ο εποπτεύον φορέας τους έχει την ευθύνη μεταφοράς των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης εξοπλισμού ή υλικών (αναλώσιμων ή μη) στο Ε.Κ. από το οποίο εξυπηρετείται και είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών του. Τα Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. συμμετέχουν αναλογικά στα λειτουργικά έξοδα (θέρμανση, φωτισμός, καθαρισμός κλπ) με βάση τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους στο Ε.Κ.
3. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων ο Διευθυντής του Ε.Κ. καθορίζει τον καταμερισμό των ωρών του ωρολογίου προγράμματος των εργαστηριακών μαθημάτων, σε κάθε Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. στις ημέρες της εβδομάδας.
4. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. και οι μαθητές των Σ.Ε.Κ. , όταν αυτό δεν συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του Ε.Κ. κατά το οποίο εξυπηρετούνται τα ΕΠΑ.Λ., ορίζεται υπεύθυνος του Ε.Κ. εκπαιδευτικός από τα στελέχη διοίκησής του, με πρόταση του Διευθυντή του Ε.Κ. και απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα διδακτικό έτος. Ο παραπάνω υπεύθυνος, μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε ημέρα. Για κάθε ημέρα υπευθυνότητας θα έχει μείωση μία (1) ώρα από το υποχρεωτικό του ωράριο. Σε εκπαιδευτικό από τα στελέχη διοίκησης του Ε.Κ. είναι δυνατό να ανατεθούν συνολικά μέχρι δέκα(10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως από το ΔΙΕΚ – ΔΣΕΚ κατά τις ημέρες υπευθυνότητας του. Σε αυτή την περίπτωση ο ανωτέρω εκπαιδευτικός δεν δικαιούται μείωση ωραρίου κατά μία (1) ώρα.
Επιπλέον, για τη διασφάλιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων και την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων προσλαμβάνεται, κατά προτεραιότητα, ένας (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικός του Ε.Κ για κάθε εργαστηριακό μάθημα.
5. Στις περιπτώσεις χρήσης των εργαστηρίων κατεύθυνσης από ΙΕΚ, ισχύουν οι διατάξεις περί Ε.Κ. σε κάθε περίπτωση.
6. Για την χρήση των εργαστηρίων κατεύθυνσης του Ε.Κ., από το Ι.Ε.Κ. και την Σ.Ε.Κ, να υπογράφεται μεταξύ των Διευθυντών πρακτικό συνεργασίας στο οποίο να επισυνάπτεται ο κανονισμός λειτουργίας του Ε.Κ. και θέματα, τα οποία άπτονται της υγιεινής και ασφάλειας των σπουδαστών και εκπαιδευτών που κάνουν χρήση των εργαστηρίων του Ε.Κ. όπως και την ορθή χρήση εξοπλισμού και υλικών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ Κανονισμών λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ

1. Ο πρώτος Κανονισμός λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ θεσπίσθηκε με την έναρξη της λειτουργίας του Θεσμόύ της Κατάρτισης το Σεπτέμβριο 1992, τροποποιήθηκε και ίσχυσε μέχρι την 2α Αυγούστου 1994. και ολοκληρωμένος δημοσιεύθηκε μετά από τροποποιήσεις στο ΦΕΚ 664, τ.Β/1-8-1996

2. Την 3.8.94 στο ΦΕΚ 593, τ.Β΄ δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθμ. Ε/12450/21.7.94 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. η οποία ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Η εξέλιξή της από την 3.8.94 μέχρι σήμερα έχει ως εξής:

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόφαση Δ.Σ. Ο.Ε.Ε.Κ. υπ΄αριθμ. Ε/12450/21.7.94 «Αντικατάσταση Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και λειτουργία των Ι.Ε.Κ.», (ΦΕΚ 593, τ.Β΄/3.8.94).

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

1η Απόφαση Δ.Σ. Ο.Ε.Ε.Κ. υπ΄αριθμ. 18151/1.11.94, «Συμπλήρωση της Ε/12450/94, (ΦΕΚ 834, τ.Β΄/9.11.94).

Προβλέπει προσθήκη εκτης (6ης) παραγράφου στο Κεφάλαιο Α του άρθρου 8 της Ε/12450/94 και δεν ισχύει σήμερα.

2η Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. υπ΄ αριθμ. Ε/15397/5.9.95, «Τροποποίηση του Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και λειτουργίας των ΙΕΚ» (ΦΕΚ 787, τ.Β΄/12.9.95)

Προβλέπει:

 α. Αντικατάσταση του πρώτου, τρίτου και τετάρτου εδαφίου, της παραγράφου Β1, του άρθρου 3, της υπ΄αριθμ. Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

β. Κατάργηση του Δεύτερου εδαφίου, της παραγράφου Β2, του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ.Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

γ. Προσθήκη άρθρου 4 (Δίδακτρα)

δ. Αναρίθμιση των άρθρων 4,5,6,7,8,9 της υπ΄αριθμ. Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., σε 5,6,7,8,9 και 10 αντίστοιχα.

3η Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. υπ΄αριθμ. Ε/16479/28.9.95 «Τροποποίηση του Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και λειτουργίας των ΙΕΚ», (ΦΕΚ 832, τ. Β΄/3.10.95).

 Προβλέπει:

 α. Προσθήκη στο τέλος του άρθρου 4 της υπ΄αριθμ. Ε/12450/94 - όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. Ε/15397/95 - απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., εδαφίου που προβλέπει ρύθμιση για την καταβολή διδάκτρων από καταρτιζομένους που τα ΙΕΚ τους βρίσκονται σε περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης .

β. Προσθήκη άρθρου 11 (Μεταβατική διάταξη) που ρυθμίζει μόνο για το χειμερινό εξάμηνο 1995 - 1996 την καταβολή των διδάκτρων σε δύο (2) δόσεις.

 4η Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. υπ΄αριθμ. Ζ/7167/6.5.96 «Δίδακτρα καταρτιζομένων που οφείλουν μαθήματα για επανεξέταση ή επαναπαρακολούθηση», (ΦΕΚ 384, τ. Β΄/27.5.96). Προβλέπει συμπλήρωση της Ε/12450/94 με την προσθήκη στο τέλος του άρθρου 4 τρίτου εδαφίου. 

5η Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. υπ΄αριθμ. Ζ/15053/20.9.96 «Τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού επαγγελματικής κατάρτισης και λειτουργίας των ΙΕΚ» (ΦΕΚ 913, τ.Β΄/3.10.96.

Προβλέπει:

α. Αντικατάσταση της περ. 7, της παρ. 2, του άρθρου 3 της Ε/12450/94 (ρύθμιση για τα αγγλικά ειδικοτήτων τομέα τουρισμού).

β. Αντικατάσταση του άρθρου 5,7,8 και 9 της υπ΄αριθμ. Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

6η Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. υπ? αριθμ. Δ/17154/1.9.98 «Τροποποίηση της Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 972/11.9.98)

Προβλέπει:

α. Τροπολογίες του άρθρου 3

β. Αντικατάσταση του άρθρου 4

γ. Τροπολογία στο άρθρο 5

δ. Τροπολογία στο άρθρο 7

ε. Προσθήκη άρθρου 10 για βιβλία και έντυπα

στ. Αναρίθμηση του άρθρου 10 σε άρθρο 11

7η Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. υπ? αριθμ. 1444/26.1.2004 «Τροποποίηση της Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 173/30.1.04)

Προβλέπει:

α. Αντικατάσταση της παρ. 1, του άρθρου 5

β. Τροπολογία στο άρθρο 5

γ. Αντικατάσταση του εδ. β, της παρ. 1, του άρθρου 5

δ. Τροπολογία στο άρθρο 8

ε. Αντικατάσταση του εδ. γ, της παρ. 3, του άρθρου 9

 8η Απόφαση Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ., υπ? αριθμ. Δ/14391/25.8.2004 «Τροποποίηση της Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 1343/31.8.2004)

 Προβλέπει:

α. Τη συμπλήρωση της περίπτωσης στ., της παρ. 2 του άρθρου 8

 9η Απόφαση Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ., υπ? αριθμ. Δ/16564/5.7.2006 «Τροποποίηση της Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 1053/3.8.2006)

 Προβλέπει:

α. Προσθήκη στο άρθρο 9

 10η Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., υπ? αριθμ. Δ/23961/9.10.2008 «Τροποποίηση της Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 2129/14.10.2008)

Προβλέπει:

α. Προσθήκη εδαφίου ζ στην παρ. 2 του άρθρου 3

β. Αντικατάσταση του της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 3

γ. Προσθήκη περ. ε στην παρ. 3 του άρθρου 3

δ. Αναρίθμηση της παρ.3 του άρθρου 8 σε παρ. 5 και μετά το τέλος της παρ. 2 προσθήκη παρ. 3 και παρ. 4

ε. Προσθήκη περ. η στην παρ. 2 του άρθρου 8

στ. Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 «Πρόοδος Καταρτιζομένων»

ζ. Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 «Αποφοίτηση Καταρτιζομένων»

θ. Αντικατάσταση του εδαφ. α της παρ. 4 του κεφ. Α του άρθρου 9

Ο Κανονισμός αυτός με τις συμπληρώσεις και τις τροπολογίες του ισχύει μέχρι σήμερα και όταν αναφερόμεθα σ΄αυτόν εκφραζόμεθα ως εξής:

Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. υπ΄αριθμ. Ε/12450/94 «Αντικατάσταση Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργία των ΙΕΚ», (ΦΕΚ 593, τ.Β΄/3.8.94), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.