Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024
email: gsaekkomo@sch.gr | Τηλ: 2531081505 & 2531081507

IMG 3356 3500x3500

eclass

Facebook  insta2

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι διατάξεις των άρθρων 17 έως και 27, 44 και 47 του Ν. 4186/2013, (Α ?193) «Αναδιάρθρωσητης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» που αφορούν τα ΙΕΚ (μη τυπική εκπαίδευση)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) με Αρ. Πρωτ. 5954 / 23-6-2014 (ΦΕΚ 1807 / 2-7-2014 τ.Β΄) και ΑΔΑ: 7ΟΕΡ9-ΧΨΟ, Υ.Α του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και θρησκευμάτων.

Επίσης δημοσιεύτηκε η με Αρ. Πρωτ. Κ1/160215/27-9-2018 Αντιστοιχίσεις Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ.  (Ν.4386/2016) με Ειδικότητες των ΙΕΚ και η με Αρ. Πρωτ. 5955 / 23-6-2014 και ΑΔΑ: 7ΚΓ79-ΦΘΙ  Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), ΥΑ του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και θρησκευμάτων.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ρύθμιση για την Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ με Αρ. Πρωτ. 139931/Κ1/8-9-2015 (ΦΕΚ 1953 / 15-9-2015 τ.Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού και Πολιτισμού Παιδείας και θρησκευμάτων.

Μαθητεία με αμοιβή και στα ΙΕΚ ΦΕΚ 1245, 11/04/2017, Τεύχος Β - Οδηγός Μαθητείας