Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024
email: gsaekkomo@sch.gr | Τηλ: 2531081505 & 2531081507

IMG 3356 3500x3500

eclass

Facebook  insta2

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της  χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής , να υποβάλλουν σχετική ΑΙΤΗΣΗ συμπληρώνοντας με √ το πρώτο πεδίο της δήλωσης "Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ" . Η προβλεπόμενη βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποζημίωση υλοποίησης Π.Α καλύπτεται μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» που εντάχθηκε με κωδικό MIS 5131399 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και η οποία θα συνεχίσει στο πλαίσιο του Προγράμματος « Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 29/02/2024.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα  πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά εντός  της ανωτέρω προκαθορισμένης ημερομηνίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1) Κατά την ημερομηνία έκδοσης (8/2/2024) της παρούσας ανακοίνωσης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ.

2) Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους στη ΣΑΕΚ φοίτησης και να έχει γίνει η σχετική καταχώρηση έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

3) Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η Πρακτική Άσκηση να έχει ολοκληρωθεί έως 30/09/2024.

4) Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης για την μη υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη με σχέση Α΄ βαθμού συγγένειας

Οι προϋποθέσεις επιδότησης θα ορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι επιδοτούνται όλοι οι μήνες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης μετά την 1/9/2021 με προσκόμιση του εντύπου Εργάνη για το διάστημα από 1/9/2021 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διαθέσιμες θέσεις: έως εξαντλήσεως του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Διαδικασία επιλογής: η επιλογή των καταρτιζόμενων πραγματοποιείται με ιεραρχική σειρά κατάταξης βάσει της ημερομηνίας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

Η Πράξη «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» MIS 5069416, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένταξης των εκπαιδευόμενων επαγγελματικής κατάρτισης, και ειδικότερα των εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ., στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Η Πράξη ξεκινάει άμεσα και αφορά καταρτιζόμενους των δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους ως τον Αύγουστο του 2020, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και φυσικά την πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η Πράξη υλοποιείται από τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων:

 • Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ως συντονιστής φορέας
 • Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ)
 • Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
 • Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ)
 • Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Για τους συμμετέχοντες στην πρακτική άσκηση προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ύψους 3,185 €/ώρα.

Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις αιτήσεις εκπαιδευόμενων και επιχειρήσεων θα υπάρξει ενημέρωση σύντομα στο ιστότοπους των εταίρων φορέων.

Οι ενδιαφερόμενοι (καταρτιζόμενοι και επιχειρήσεις) για αναλυτικότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΑΜΘ στα τηλέφωνα:

2541084385

2541064448

Συνημμένα αρχεία

Περισσότερα ΕΔΩ

Ώρες εξυπηρέτησης από τη Γραμματεία για θέματα Π.Α.:

Τρίτη έως Πέμπτη 15:30 - 18:30

Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Παρακαλούμε να τη διαβάσετε με ιδιαίτερη προσοχή τις παρακάτω εγκυκλίους/αποφάσεις και να τις γνωστοποιήσετε στον υποψήφιο εργοδότη ή τον φορέα απασχόλησης όπου θα απευθυνθείτε για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

 

Κ.Υ.Α. K5.97484.21 (ΦΕΚ 3938 Β.26-8-2021)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/2021 e- ΕΦΚΑ (Ασφάλιση ΠΑ)

Αναθεωρημένος Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής της πράξης "Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ" με MIS 5131399

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η δυνατότητα έναρξης επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης έχει ανασταλεί σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΙΝΕΔΙΒΙΜ-κωδικός ΟΠΣ: 5131399), Κεφάλαιο 1, παράγραφος 1.3.

Παρακαλούμε για έναρξη πρακτικής άσκησης να ανατρέχετε στο πεδίο «ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ»


Ο καταρτιζόμενος αναζητά με δική του πρωτοβουλία τον εργοδότη ή φορέα απασχόλησης όπου επιθυμεί να κάνει την πρακτική άσκηση. Συμπληρώνει εγγράφως ή ψηφιακά τα ακόλουθα έγγραφα και τα υποβάλλει στο Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής το αργότερο 10 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΑ , ΑΜΚΑ , ΑΦΜ
 5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 8. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (3 Αντίτυπα)
 9. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ - συπληρώνεται ηλεκτρονικά από ΕΔΩ και οδηγίες ΕΔΩ
 10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 11. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ο εργοδότης: Υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στο ΙΕΚ στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

- Η αίτηση έναρξης ΠΑ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και ο ασκούμενος ΠΡΕΠΕΙ να επιλέξει: 1) Εάν επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2) Εάν επιθυμεί να συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιείται από άλλους φορείς (όχι ΙΝΕΔΙΒΙΜ), 3) ΔΕΝ επιθυμεί την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης.

- Ο Ασκούμενος με τον εργοδότη συμπληρώνουν και υπογράφουν την ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία υποβάλλονται στο ΙΕΚ για ΘΕΩΡΗΣΗ και στη συνέχεια λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

- Η βεβαίωση ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ γίνεται μόνο με επίσημα έγγραφα (πχ Βεβαίωση Απογραφής από e-ΕΦΚΑ, Βεβαίωση ΙΚΑ κλπ.)

- Βιβλίο Πρακτικής που δεν είναι εκτυπωμένο σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (φέρει στο κάτω μέρος κάθε σελίδας λογότυπα ΕΣΠΑ/ΕΕ), θεωρείται ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ. Ομοίως ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ είναι τα βιβλία που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα και καθαρογραμμένα σε κάθε εβδομαδιαίο ή μηνιαίο φύλλο, με αναλυτικές περιγραφές και υπογραφές του ασκούμενου, καθώς και τις υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη.

- Όλα τα έγγραφα ΠΡΕΠΕΙ να είναι πλήρως συμπληρωμένα με ορθότητα και σαφήνεια. Συντομογραφίες, υποκοριστικά ονομάτων ή ακρωνύμια απαγορεύονται. Η προσκόμιση ελλιπώς συμπληρωμένων ή δυσανάγνωστων εγγράφων έχει ως συνέπεια την αναβολή ή και ακόμη την μη ολοκλήρωση των διαδικασιών.