Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024
email: gsaekkomo@sch.gr | Τηλ: 2531081505 & 2531081507

eclass

Facebook  insta2

Για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης, οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης προχωρούν στην εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης όπως αυτές προβλέπονται στον ν.5029/2023, τις με αρ. πρωτ. 11408/Κ7/2-2-2024 και 30694Κ7/26-03-2024 Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και την με αρ. πρωτ. 87560/Κ7/02-08-2023 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης. Η διαδικασία αφορά τους Διευθυντές, τους Υποδιευθυντές, τους Εκπαιδευτές αλλά και τους καταρτιζόμενους.

Η διαδικασία πραγματοποιείται στον διαδικτυακό τόπο https://axiologisi-iek.minedu.gov.gr/ και η είσοδος πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Taxisnet.

Σχετικά με τη διαδικασία Αυτοαξιολόγησης των Εκπαιδευτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω διατάξεις και επιπλέον όσα αναφέρονται στο Αρθρο 4 παρ. 2 της Κ7/30694/τ. Β’/ ΦΕΚ1904/28-03-2024 Υ.Α.:

"Οι εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν τον απολογισμό της παροχής από αυτούς διδακτικού έργου και της εκπαιδευτικής δράσης τους. Συγκεκριμένα, αποτιμούν τη διδασκαλία των μαθημάτων τους σε σχέση με την παροχή του αναγκαίου επιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς επίσης και σε σχέση με τον βαθμό σύνδεσής τους με τις ανάγκες της κατάρτισης. Αξιολογούν, επίσης, τη συμβολή τους σε σχέση με τη διαχείριση του τμήματος και τη δημιουργία ενός καλού μαθησιακού κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, την προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των καταρτιζόμενων στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης όλων των καταρτιζόμενων χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, την επίλυση διαφορών και τη διαχείριση συγκρούσεων, καθώς και τη συμβολή τους στην ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων στη διαδικασία της κατάρτισης. Τέλος, οι εκπαιδευτές οφείλουν να συμπεριλάβουν στις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης τον απολογισμό τους σχετικά με την υπηρεσιακή τους συνέπεια και επάρκεια, ιδίως ως προς την τήρηση του καθηκοντολογίου τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Σ.Α.Ε.Κ."

Αξιολ΄΄ογηση από τους καταρτιζόμενους

Σύμφωνα με το Άρθρο 3: Οι καταρτιζόμενοι που φοιτούν στη Σ.Α.Ε.Κ. συμμετέχουν στη διαδικασία μέσω της καταχώρησης της αποτίμησης του έργου των εκπαιδευτών τους, με απάντηση στα ερωτηματολόγια που βρίσκονται στην ψηφιακή πλατφόρμα, δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια του έτους κατάρτισης ως εξής:
α) με την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και το αργότερο έως τη 15η Φεβρουαρίου και

β) με την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης και το αργότερο έως την 30η Ιουνίου.